KFC ความลงตัวของ Fastfood & Retro Bar

KFC ความลงตัวของ Fastfood & Retro Bar

      การ Disruption ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะส่วนใดๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกหน ทุกแห่งและทุกพฤติกรรม ดังนั้นการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางออกดีที่สุด งานออกแบบแสงสว่างก็เช่นกัน ล่าสุดการจัดแสงสว่างที่สอดรับพฤติกรรมของการรับประทานอาหารทั้งดื่มทั้งกินให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ทำให้อารมณ์ ความรู้สึกเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตั้งแต่ เช้า กลางวัน เย็น โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย วัตถุ ใดๆ  ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิม แล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นมานั่งในร้านเราได้

       ตามที่เราได้ทราบกันอยู่แล้ว อุณหภูมิสีของแสง มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น การออกแบบแสงสว่าง ครั้งนี้ จึงเน้นไปที่โคมไฟและแต่ละโคม ต้องสามารถเปลี่ยนจากแสงวอร์มที่ระดับ 1900 เควิล เป็น 4000 เควิล หรือ 6500 เควิล เพื่อให้ร้านสามารถปรับระดับเควิล ตามช่วงเวลา หรือ แม้กระทั้งการแบ่งโซนสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำกิจกรรมภายในร้านที่มีความต้องการแตกต่างกัน การหรี่แสงจึงถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มหยุดงาน เพื่อให้สอดคล้อง และได้อรรถรสกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ดังนั้นแสงสว่างดังกล่าว จึงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกจากช่วงเวลากลางวัน ด้วยระดับอุณหภูมิสีที่ระดับ 4000 เควิล ถึง 6500 เควิล ที่เน้นการหมุนเวียนเปลี่ยนของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองกับพฤติกรรมที่เร่งรีบกับการใช้ชีวิตและการทำงาน  ครั้นตกเย็น หลังเลิกงาน ก็สามารถปรับจากระดับ 4000 เควิล ลงมาที่ระดับตั้งแต่ 2400 เควิลจนถึง 1900 เควิล เพื่อรองรับความรู้สึก Retro bar  เพื่อเพิ่มการผ่อนคลายอารมณ์และดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเพลิดเพลิน  หรือจะเลือกปรับระดับความเข้มของแสงเฉพาะจุด ก็ยังทำได้ง่าย จึงมองแทบไม่ออกว่า นี่หรือคือร้านเดียวกันกับเมื่อเวลากลางวัน การออกแบบแสงสว่างลักษณะแบบนี้ที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยุค Disruption แบบนี้

 

      การ Disruption ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะส่วนใดๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกหน ทุกแห่งและทุกพฤติกรรม ดังนั้นการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางออกดีที่สุด งานออกแบบแสงสว่างก็เช่นกัน ล่าสุดการจัดแสงสว่างที่สอดรับพฤติกรรมของการรับประทานอาหารทั้งดื่มทั้งกินให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ทำให้อารมณ์ ความรู้สึกเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตั้งแต่ เช้า กลางวัน เย็น โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย วัตถุ ใดๆ  ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิม แล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นมานั่งในร้านเราได้

       ตามที่เราได้ทราบกันอยู่แล้ว อุณหภูมิสีของแสง มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น การออกแบบแสงสว่าง ครั้งนี้ จึงเน้นไปที่โคมไฟและแต่ละโคม ต้องสามารถเปลี่ยนจากแสงวอร์มที่ระดับ 1900 เควิล เป็น 4000 เควิล หรือ 6500 เควิล เพื่อให้ร้านสามารถปรับระดับเควิล ตามช่วงเวลา หรือ แม้กระทั้งการแบ่งโซนสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำกิจกรรมภายในร้านที่มีความต้องการแตกต่างกัน การหรี่แสงจึงถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มหยุดงาน เพื่อให้สอดคล้อง และได้อรรถรสกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ดังนั้นแสงสว่างดังกล่าว จึงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกจากช่วงเวลากลางวัน ด้วยระดับอุณหภูมิสีที่ระดับ 4000 เควิล ถึง 6500 เควิล ที่เน้นการหมุนเวียนเปลี่ยนของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองกับพฤติกรรมที่เร่งรีบกับการใช้ชีวิตและการทำงาน  ครั้นตกเย็น หลังเลิกงาน ก็สามารถปรับจากระดับ 4000 เควิล ลงมาที่ระดับตั้งแต่ 2400 เควิลจนถึง 1900 เควิล เพื่อรองรับความรู้สึก Retro bar  เพื่อเพิ่มการผ่อนคลายอารมณ์และดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเพลิดเพลิน  หรือจะเลือกปรับระดับความเข้มของแสงเฉพาะจุด ก็ยังทำได้ง่าย จึงมองแทบไม่ออกว่า นี่หรือคือร้านเดียวกันกับเมื่อเวลากลางวัน การออกแบบแสงสว่างลักษณะแบบนี้ที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยุค Disruption แบบนี้

 

" rows="30" required>

      การ Disruption ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะส่วนใดๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกหน ทุกแห่งและทุกพฤติกรรม ดังนั้นการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางออกดีที่สุด งานออกแบบแสงสว่างก็เช่นกัน ล่าสุดการจัดแสงสว่างที่สอดรับพฤติกรรมของการรับประทานอาหารทั้งดื่มทั้งกินให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ทำให้อารมณ์ ความรู้สึกเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตั้งแต่ เช้า กลางวัน เย็น โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย วัตถุ ใดๆ  ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิม แล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นมานั่งในร้านเราได้

       ตามที่เราได้ทราบกันอยู่แล้ว อุณหภูมิสีของแสง มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น การออกแบบแสงสว่าง ครั้งนี้ จึงเน้นไปที่โคมไฟและแต่ละโคม ต้องสามารถเปลี่ยนจากแสงวอร์มที่ระดับ 1900 เควิล เป็น 4000 เควิล หรือ 6500 เควิล เพื่อให้ร้านสามารถปรับระดับเควิล ตามช่วงเวลา หรือ แม้กระทั้งการแบ่งโซนสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำกิจกรรมภายในร้านที่มีความต้องการแตกต่างกัน การหรี่แสงจึงถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มหยุดงาน เพื่อให้สอดคล้อง และได้อรรถรสกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ดังนั้นแสงสว่างดังกล่าว จึงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกจากช่วงเวลากลางวัน ด้วยระดับอุณหภูมิสีที่ระดับ 4000 เควิล ถึง 6500 เควิล ที่เน้นการหมุนเวียนเปลี่ยนของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองกับพฤติกรรมที่เร่งรีบกับการใช้ชีวิตและการทำงาน  ครั้นตกเย็น หลังเลิกงาน ก็สามารถปรับจากระดับ 4000 เควิล ลงมาที่ระดับตั้งแต่ 2400 เควิลจนถึง 1900 เควิล เพื่อรองรับความรู้สึก Retro bar  เพื่อเพิ่มการผ่อนคลายอารมณ์และดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเพลิดเพลิน  หรือจะเลือกปรับระดับความเข้มของแสงเฉพาะจุด ก็ยังทำได้ง่าย จึงมองแทบไม่ออกว่า นี่หรือคือร้านเดียวกันกับเมื่อเวลากลางวัน การออกแบบแสงสว่างลักษณะแบบนี้ที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยุค Disruption แบบนี้

" rows="30" required>

      การ Disruption ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะส่วนใดๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกหน ทุกแห่งและทุกพฤติกรรม ดังนั้นการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นทางออกดีที่สุด งานออกแบบแสงสว่างก็เช่นกัน ล่าสุดการจัดแสงสว่างที่สอดรับพฤติกรรมของการรับประทานอาหารทั้งดื่มทั้งกินให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน  ทำให้อารมณ์ ความรู้สึกเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาตั้งแต่ เช้า กลางวัน เย็น โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย วัตถุ ใดๆ  ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นกลุ่มเดิม แล้วเราจะทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นมานั่งในร้านเราได้

       ตามที่เราได้ทราบกันอยู่แล้ว อุณหภูมิสีของแสง มีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น การออกแบบแสงสว่าง ครั้งนี้ จึงเน้นไปที่โคมไฟและแต่ละโคม ต้องสามารถเปลี่ยนจากแสงวอร์มที่ระดับ 1900 เควิล เป็น 4000 เควิล หรือ 6500 เควิล เพื่อให้ร้านสามารถปรับระดับเควิล ตามช่วงเวลา หรือ แม้กระทั้งการแบ่งโซนสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำกิจกรรมภายในร้านที่มีความต้องการแตกต่างกัน การหรี่แสงจึงถูกนำมาใช้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์เริ่มหยุดงาน เพื่อให้สอดคล้อง และได้อรรถรสกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ดังนั้นแสงสว่างดังกล่าว จึงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกจากช่วงเวลากลางวัน ด้วยระดับอุณหภูมิสีที่ระดับ 4000 เควิล ถึง 6500 เควิล ที่เน้นการหมุนเวียนเปลี่ยนของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองกับพฤติกรรมที่เร่งรีบกับการใช้ชีวิตและการทำงาน  ครั้นตกเย็น หลังเลิกงาน ก็สามารถปรับจากระดับ 4000 เควิล ลงมาที่ระดับตั้งแต่ 2400 เควิลจนถึง 1900 เควิล เพื่อรองรับความรู้สึก Retro bar  เพื่อเพิ่มการผ่อนคลายอารมณ์และดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเพลิดเพลิน  หรือจะเลือกปรับระดับความเข้มของแสงเฉพาะจุด ก็ยังทำได้ง่าย จึงมองแทบไม่ออกว่า นี่หรือคือร้านเดียวกันกับเมื่อเวลากลางวัน การออกแบบแสงสว่างลักษณะแบบนี้ที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยุค Disruption แบบนี้

KFC ความลงตัวของ Fastfood & Retro Bar