Super Slim Lightbox

Super Slim Lightbox

Super Slim Lightbox Size A1

Size A1 

- Size : 60.5 x 85 cm 

- Graphic size : 59.4 x 84.1 cm

- Frame color : Black

- 24 VDC


SKU: Super Slim Lightbox Size A1ดาวน์โหลด   สั่งซื้อผ่านไลน์  

สั่งซื้อผ่าน Shopee  สั่งซื้อผ่าน Shopee สั่งซื้อผ่าน Lazada  สั่งซื้อผ่าน Lazada