Signage Lighting Design

Signage หรือ งานป้าย คือสารสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ออกแบบ ต้องการสื่อสารถึง ชื่อ ตัวตน บุคลิกภาพ ของ องค์กร หรือ สินค้าดังกล่าว แสงสว่าง จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสื่อสารโดยอาศัยลักษณะของแสงสีขาว และสีสันต่างๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ รวมถึงทิศทางของการเดินทางของแสงที่พุ่งออกมาตรง ๆ หรือ การตกกระทบของแสงกับวัตถุต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ อุณหภูมิสีต่างๆ ที่มีให้เลือกตั้งแต่ระดับ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 9000K จนถึง 12000K. และเทคนิค การออกแบบแสงสว่างสำหรับงานป้ายที่มีทั้งแบบทางตรง และทางอ้อม หรือ ที่เรียกกันว่า ไฟออกหน้า และไฟออกหลัง ตลอดจนเทคนิคการออกแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อให้ชื่อสินค้า ตัวตน หรือบุคลิคภาพ มีความโดดเด่นเป็นที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน Signage Lighting Design

01 Project Brief : What customer need?
Project Brief : What customer need?
Next
02 Concept : Summary what customer need
Concept : Summary what customer need
Next
03 Mood & Tone : Select Concept
Mood & Tone : Select Concept
04 Signage Layout : Make a drawing
Signage Layout : Make a drawing
Next
05 Lighting Specification : Select Lighting type
Lighting Specification : Select Lighting type
Next
06 Mock Up : Test and make decision
Mock Up : Test and make decision